ERFRECHT

Erfrecht is een rechtsgebied waarmee u vroeg of laat te maken kunt krijgen. Bij een overlijden treedt het erfrecht in werking en moeten er op korte termijn beslissingen worden genomen. De nalatenschap moet al dan niet beneficiair worden aanvaard of verworpen en soms is het nodig bepaalde rechten tijdig veilig te stellen.

Bij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen onduidelijkheden en ongewild conflicten ontstaan, soms ook door de emoties die door het verlies ontstaan. Te denken valt aan:

  • Twijfels over de wijze waarop het testament tot stand gekomen is; er kunnen bedenkingen zijn of erflater nog in staat was om zijn wil te bepalen;
  • Onduidelijkheid over de omvang van de nalatenschap; het komt nogal eens voor dat bij het overlijden er minder te verdelen blijkt dan aanvankelijk door een of meerdere erfgenamen werd verondersteld;
  • Onduidelijkheid over door erflater in het verleden gedane schenkingen;
  • Onenigheid tussen erfgenamen; erfgenamen kunnen verschillend denken over een eerlijke verdeling van de nalatenschap;
  • Problemen met de executeur; het komt regelmatig voor dat erfgenamen het niet eens zijn met de werkwijze van de executeur.

Mr. Sachine van der Roest kan u in deze kwesties adviseren en uw belangen behartigen zowel buiten rechte als in een procedure.

erfrecht van der roest